Tietosuojaseloste

Tietosuoja kolmeen kohtaan yksinkertaistettuna:

1. Evästeet
Rekisterinpitäjä Jenni Luoma kerää evästetietoja sivuston kindful.fi käytöstä sivuston kehittämistä ja markkinointia varten. Evästetietojen keräämisestä on mahdollista myös kieltäytyä sivustolle saavuttaessa. Löydät lisää tietoa evästeistä täältä. 

Jos haluat päivittää evästesuostumuksesi, klikkaa Määrittele evästesuostumuksesi uudelleen painamalla tästä: Manage consent 

2. Henkilökohtaiset tiedot – yhteydenotto 
Mikäli otat yhteyttä Rekisterinpitäjään sivustolta löytyvien yhteydenottolomakkeiden kautta, siirtyvät lomakkeessa antamasi tiedot (nimi & sähköpostiosoite sekä mahdolliset muut antamasi tiedot) Rekisterinpitäjälle, jotta hän voi ottaa sinuun yhteyttä.

3. Henkilökohtaiset tiedot – ladattava materiaali
Mikäli lataat sivustolta ladattavan materiaalin (Vaikuttava vastuullisuus 2022 -katsaus), siirtyvät antamasi tiedot eli nimi, yritys, ammattinimike ja sähköpostiosoite Rekisterinpitäjälle.

Jos haluat tutustua tietosuojaan tarkemmin, alla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Henkilörekisterin nimi
Kindful growth companyn asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
– hyväksymällä evästetietojen käyttö
– antamalla yhteystietonsa yhteydenottolomakkeessa tai ladattavan materiaalin latauksen yhteydessä
– ottamalla yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai whatsappilla

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat asiakastietojen ylläpito yhteydenpitoa, markkinointia ja asiakastutkimusta varten.

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • asiakassuhteen kehittäminen
  • palvelun toteutus
  • analysointi ja tilastointi
  • markkinointi
  • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Säännönmukaiset tietolähteet
Käsiteltävät henkilötiedot saadaan käyttäjältä itseltään, jos hän täyttää yhteydenottolomakkeen tai ladattavan materiaalin lomakkeen kindful.fi-sivustolla.  Yhteystiedot voidaan saada myös asiakkaan otettua yhteyttä ja siten esim. sähköpostista, käyntikorteista, whatsappilla tai puhelimitse.

Keräämme tietoja verkkosivun käytöstä myös teknisesti. Käytämme tähän myös kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja, kuten Google Analyticsiä. Google Analytics kerää ja tallettaa tietoja kuten: internetsivustojen vierailuajat; sivustojen yksittäisten sivujen vierailuajat ja kestot; vierailijan IP-osoitteen; vieraillut sivut; vierailijan käyttämän käyttöjärjestelmän, sekä laitteen tiedot sekä Rekisterinpitäjän palveluun ohjanneen sivuston osoite.

Pääsy teknisesti kerättyihin tietoihin on mahdollista vain sellaisille henkilöille, joille Rekisterinantaja on antanut nimenomaisen valtuutuksen.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:
– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Mahdolliset muut käyttäjän itsestään antamat tiedot, kuten puhelinnumero
– Latauslomakkeella annetut tiedot: nimi, yritys, toimenkuva ja sähköposti

– Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot.
– Sivustovierailuista ja sivuston käytöstä kerätään tietoa Google Analytics –ohjelmalla.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ellei laissa aseteta siihen velvoitetta. Tietoja voidaan siis poikkeuksellisesti luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lain vaatimuksesta.

Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin
Google Analytics -palvelun käyttämisen johdosta osa sivuston keräämistä tiedoista saattaa sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella fyysisesti sijaitsevilla palvelimilla. 

Henkilötietojen suojaus
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja käytännön suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä mahdollisesti henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan, erikseen valtuutetun henkilön ohjeistaminen. 

Vaikka Rekisterinpitäjä tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Rekisterinpitäjä tulee ilmoittamaan internetsivuillaan mahdollisista tietoturvauhkista, jotka vaarantavat henkilötietojen turvallisuuden.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja koko sivuston toiminnan ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot 12 kk kuluessa.
Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Profilointi
Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä rekisteröidyn henkilökohtaisia ominaisuuksia. Rekisteröityjä profiloidaan, jotta heille voidaan helpommin kohdentaa heidän kiinnostuksen kohteitaan vastaavaa suoramarkkinointia ja muuta viestintää.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
tai c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätösten kohteeksi
Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi. Edellä olevaa ei sovelleta, jos päätös on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.

Rekisterinpitäjä: 
Jenni Luoma
Y-tunnus: 3283335-7 
osoite: Pohjoinen rantakatu 5, Tammisaari 
050 5508644 
sähköposti: jenni(at)kindful.fi